Algemene Voorwaarden

Oktober 2019

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

Huis en Tuin klussen (www.huisentuinklussen.nl)

Eigenaar en opdrachtnemer:       Freek Harterink

                                                           Amaliaplaats 12, 2713 BJ  Zoetermeer

KvK nr.:                                             69789312

1 – Definities

Opdrachtgever         =     Degene die Klusbedrijf Huis en Tuin klussen de opdracht geeft tot het uitvoeren van kluswerkzaamheden

2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Klusbedrijf Huis en Tuin klussen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3 – Aanbieding, acceptatie, overeenkomst en meerwerk

1. Alle offertes en prijsopgaven door Klusbedrijf Huis en Tuin klussen gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 20 dagen.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door Klusbedrijf Huis en Tuin klussen is ontvangen en geaccepteerd.

3. Klusbedrijf Huis en Tuin klussen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Over de in een offerte vermelde prijzen wordt per 01-01-2020 geen BTW meer berekend en over eventuele in het kader van de overeenkomst te maken reis- vervoerskosten.

5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Klusbedrijf Huis en Tuin klussen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Klusbedrijf Huis en Tuin klussen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

8. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Klusbedrijf Huis en Tuin klussen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Klusbedrijf Huis en Tuin klussen bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Klusbedrijf Huis en Tuin klussen op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Klusbedrijf HuisenTuinklussen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Klusbedrijf Huis en Tuin klussen worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, wordt op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Onder andere de navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en dienen dienovereenkomstig te worden voldaan:

a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;

b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Klusbedrijf Huis en Tuin klussen kenbaar zijn gemaakt;

c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Klusbedrijf Huis en Tuin klussen in redelijkheid niet waren te voorzien danwel waarop Klusbedrijf Huis en Tuin klussen weinig of geen invloed kan uitoefenen;

d) tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

11. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dit niet werd gewenst.

12. Klusbedrijf Huis en Tuin klussen heeft te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting.

13. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendommen van Klusbedrijf Huis en Tuin klussen veilig te stellen. Daarbij verplicht de Opdrachtgever zich om de eigendommen van Klusbedrijf Huis en Tuin klussen voor zover deze zich in het pand van opdrachtgever bevinden, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Klusbedrijf Huis en Tuin klussen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Klusbedrijf Huis en Tuin klussen gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Klusbedrijf Huis en Tuin klussen bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4 – Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:

 1. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
 2. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
 3. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
 4. Elektriciteit en water. 

5 – Tarieven

De door de opdrachtnemer in offertes genoemde tarieven zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

Het uurtarief tot 01-01-2020 is vanaf € 30,- (excl. btw). Vanaf 01-01-2020 is het uurtarief vanaf € 32,50 en zal geen btw berekend meer worden, volgens nieuwe KOR Belastingdienst.

Voor opdrachten buiten Zoetermeer wordt € 15,- per dag (tot 01-01-2020) als starttarief in rekening gebracht. Daar bovenop wordt € 0,19 per gereden kilometer in rekening gebracht. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vanaf 01-01-2020 worden deze bedragen respectievelijk € 17,50 als starttarief per dag en € 0,23 per gereden km. Over deze bedragen geen btw meer berekend worden

Indien opdrachtgever het klusbedrijf Huis en Tuin klussen opdracht geeft om ook de materialen te halen, worden ook hiervoor de kosten in rekening gebracht op basis van de besteedde tijd x uurtarief. Dit ook binnen Zoetermeer.

6 – Meer- en minderwerk

Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

Meerwerk omvat enerzijds extra werk doordat opdrachtgever aanvullende wensen heeft op het eerder geoffreerde te realiseren werk. Anderzijds ontstaat meerwerk doordat tijdens de uitvoering duidelijk wordt dat er meer onvoorziene werkzaamheden verricht moeten worden dan er gespecificeerd is om het geoffreerde eindresultaat te behalen.

Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

7 – Herstel gebreken

 1. Geconstateerde gebreken dienen binnen 3 dagen na oplevering door Klusbedrijf Huis en Tuin klussen schriftelijk (per e-mail) en gespecificeerd te worden gemeld aan Klusbedrijf Huis en Tuin klussen.
 2. Klusbedrijf Huis en Tuin klussen beoordeelt de gebreken en gaat na of hij hiervoor aansprakelijk is. Klusbedrijf Huis en Tuin klussen is onder meer niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan Klusbedrijf Huis en Tuin klussen verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
 3. Klusbedrijf Huis en Tuin klussen heeft het recht zelf herstel uit te voeren voor gebreken waarvoor hij aansprakelijk is.
 4. Voldoet opdrachtgever niet aan de in lid 1 omschreven wijze waarop de gebreken gemeld moeten worden, dan vervalt zijn recht tot vordering van herstel door Klusbedrijf Huis en Tuin klussen. Evenmin kan hij de kosten van herstel door derden op Klusbedrijf Huis en Tuin klussen verhalen.

8 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 20 dagen na verzending van de factuur.
 2. Klusbedrijf Huis en Tuin klussen is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
 3. Na deugdelijk in gebreke stelling is Klusbedrijf Huis en Tuin klussen gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 4. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

10 – Aansprakelijkheid

 1. Klusbedrijf Huis en Tuin klussen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in materialen die zijn vervaardigd door anderen dan Klusbedrijf Huis en Tuin klussen of die op verzoek van opdrachtgever dienen te worden gebruikt.

Klusbedrijf Huis en Tuin klussen is nimmer aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade.